ЕКОНОРМИ  осъществява консултантски услуги по разработване, внедряване и поддържане на системи за управление по изискванията на следните стандарти: 

 • качество съгласно ISO 9001;
 • информационна сигурност съгласно ISO 27001;
 • околната среда съгласно ISO 14001;
 • здравето и безопасността при работа съгласно ISO 45001:2018;
 • енергията съгласно ISO 50001;
 • пътната безопасност ISO 39001;
 • антикорупцията ISO 37001;
 • услуги в сферата на информационните технологии ISO / IEC 20000-1;
 • Качество в медицинските изделия ISO 13485
 • Безопасност на храните ISO 22000;
 • Непрекъснатостта на бизнес процесите ISO 22301;
 • Сигурност на веригата за доставки ISO 28000;
 • охранителни дейности ISO 18788;
 • Туризъм и концесия ISO 13009;
 • Информационна сигурност за облачни услуги ISO 17017;
 • Защита на личните данни при доставяне на облачни услуги ISO 17018;
 • Преводачески услуги ISO 17100;

    Консултирането извършват от високо квалифицирани специалисти, преминали IRCA обучение за водещи одитори. 

    До момента  са разработени и внедрени повече от 300 системи за управление на качеството, околната среда и  здраве и безопасност при работа др. Сред основните клиенти на фирмата ни са ИТ компании и производствени фирми.  

    Технология на дейностите свързани с консултация по внедряване на  система за управление 

     

    1. ПОДГОТОВКА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 

    1.1.  Установяване на съществуващото състояние. 

    Тази дейност включва анализ на организационната структура на фирмата, на дейностите и процесите, осъществявани във фирмата, установяване на задачите и компетентностите на отделните структурни единици, както и връзките между тях. Установеното съществуващо състояние се съпоставя с изискванията на стандартите EN ISO 9001:2015 като по този начин се определят несъответствията в работата на фирмата спрямо изискванията на стандарта.  

    2. РАЗРАБОТВАНЕ

    2.1. Определяне на външните и вътрешните обстоятелства, влияещи върху целите на организацията и върху очаквания резултат от внедряването на Интегрираната система за управление. 

    2.2. Определяне на рисковете и възможностите за постигане на очакваните резултати от системата за управление на качеството, както и за предотвратяване и намаляване на нежеланите последствия и за постигане на подобрения. 

    Рисковете и възможностите се определят съвместно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

    2.3. Планиране на действия за овладяване на определените рискове и възможности. В рамките на дейността, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, със съдействието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, разработва План за управление на рисковете и възможностите. 

    2.4. Разработване на документирана информация /Документация на системата/, изисквана от стандартите EN ISO 9001:2015 . ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ със съдействието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разработва и предоставя в електронен вид основните документи, изисквани от стандартите  EN ISO 9001:2015 .  

    3. ВНЕДРЯВАНЕ И ПРОВЕРКА НА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ. 

     ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ оказва практическа помощ на специалистите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при внедряване на разработената Интегрирана система за управление, както следва: 

    • Внедряване – методично ръководство и консултации. Решаване на практически проблеми, възникнали при внедряването на Интегрирана система за управление; 
    • Обучения за прилагане на изискванията на ISO 9001:2015; 
    • Провеждане на вътрешен одит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за определяне готовността на системата за сертифициране;
    • Провеждане на Преглед на ръководството за определяне готовността на системата за сертифициране; 
    • Прегледът от ръководството се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със съдействието и под методичното ръководство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

    ЕКО ЛАБ ГРУП  осъществява консултантски услуги в областта на екологичното законодателство

    • Изготвяне на оценка  на безопасността  при съхранение на ОХВ, изготвяне на собствена  оценка за непосредствена заплаха за Екологични щети и за причинени екологични щети (ЗОПОЕЩ);   
    • включително Уведомление по ЗОПОЕЩ в МОСВ, вписване в публичният Регистър на МОСВ, изготвяне на Авариен план, изготвяне на Работни Листи за Класификация на Отпадъците, и други дейности свързани с опазване на околната среда и здравето и безопасността при работа. 

    ЕКО ЛАБ ГРУП  осъществява консултантски услуги в областта на здравето и безопасността при работа 

    • Консултира и подпомага работодателя и другите длъжностни лица по прилагане на изискванията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при организиране и осъществяване на трудовата дейност; 
    • Организира ефективна система за защита от професионалните рискове и превенция на тези рискове. 
    • Организира и участва в разработването на правилник за вътрешния трудов ред, по отношение задълженията на длъжностните лица, работниците и служителите, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и обвързването им със степените на дисциплинарни наказания съгласно чл. 188 от Кодекса на труда; 
    • Организира и участва в работата по установяването и оценката на професионалните рискове; 
    • Извършва проучване за възможностите и качеството на предлаганите услуги от звената, включени в националната инфраструктура за оказване помощ на работодателя (служби по трудова медицина, измервателни лаборатории, центрове за обучение, лицензирани юридически и физически лица и др.), и при необходимост подготвят предложения за сключване на договори; 
    • Сътрудничи и подпомага службата по трудова медицина при изпълнение на функциите и задачите им; 
    • Организират и участват в разработването на фирмените нормативни актове за безопасност и здраве при работа; 
    • Организират изготвянето на аварийни планове за действие при извънредни ситуации; 
    • Организира и участва при разработването и реализирането на програми за квалификация, преквалификация и инструктажи на работниците и служителите по безопасността и здравето при работа; 
    • Организира и участва в разследването на причините за трудовия травматизъм; 
    • Консултират длъжностни лица, работници и служители по прилагането на правилата за безопасни и здравословни условия на труд; 
    • Организират поддържането и правилното оформяне на изискващата се от нормативните актове документация; 
    • Осъществяват взаимодействието със службите за пожарна безопасност, гражданска защита, РЗИ и районните инспекции по труда.

    Дейности на Служба по трудова медицина (СТМ)

    • Оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда, факторите на работната среда и трудовия процес, използваните суровини и материали; 
    • Оказване на съдействие  с  документирането на оценката на риска за безопасността и здравето при работа /съгл.Наредба №5 от 1999г./ и разработване на мерки за намаляване и предотвратяване на риска.; 
    • Съдействие при създаването и актуализирането на фирмената документация по безопасност и здраве при работа, съгласно изискванията на нормативните актове; 
    • Определяне на вида и периодичността на профилактичните медицински прегледи и изследвания на работещите и съдействие при тяхната организация; 
    • Анализиране на здравното състояние на работещите във връзка с условията на труд и изготвяне на заключения за пригодността на работещите да изпълняват конкретно възложената им работа; 
    • Изготвяне на становище за годността за работа на новопостъпващи работещи; 
    • Анализиране на показателите за временната и трайна неработоспособност, данните за професионалната заболеваемост и трудовия травматизъм и връзката им с условията на труд; 
    • Създаване и поддържане на досиета за здравното състояние на работещите, съгласно изискванията на Наредба№З/25.012008 г.; 
    • Организиране на обучение на работещите по правилата за първа долекарска помощ, самопомощ и взаимопомощ; 
    • Организиране на обучение по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа на ръководния персонал, на работещите и техните представители в комитетите и групите по условията на труд;