Екологичната оценка е проучване, необходимо за установяване на всички въздействия, положителни или отрицателни върху един конкретен проект. Той ще се състои от техническа оценка, икономическо въздействие и социални резултати, които проектът ще донесе.  

Екологичната оценка ще трябва да направи следното: 

 • Определя възможните въздействия върху околната среда. 
 • Предлага мерки с цел контрол, минимизиране или намаляване  на неблагоприятните ефекти. 
 • Предвижда дали ще има значителни неблагоприятни последици за околната среда, дори след прилагането на мерките. 

Проекти, които обикновено изискват оценка: 

 • Електроцентрали; 
 • Проекти за природен газ; 
 • Индустриални проекти; 
 • Химически производствени предприятия; 
 • Металообработващи предприятия; 
 • Минни и въглищни проекти; 
 • Кариери  за пясък и чакъл; 
 • Енергийни проекти, включително електроцентрали, преносни линии, подстанции и свързани с тях проекти за производство на електроенергия; 
 • Проекти свързани с  управление на водите; 
 • Язовири; 
 • Проекти, по които се планира добиване на подземни води;
 • Проекти, които изискват широко въздействие на растителността и се намират в горски имоти; 
 • Инсталации за управление на отпадъци; 
 • Съоръжения за отпадни води; 
 • Съоръжения за преработка на храни; 
 • Транспортни проекти, включително, но не само, магистрали, морски пристанища;

  Направете запитване с цел консултация и изготвяне на  Екологични оценки и експертизи:
   
Categories: Uncategorized