СРЕДСТВА ЗА БИЗНЕСА ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА Р.БЪЛГАРИЯ

ЗА ИНДУСТРИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
1.    ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ

 • ПРЕДВИДЕНИ 260 000 000  ЛЕВА;
 • С ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА 50 %;
 • ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА СЪГЛАСНО ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК- ДО 30.06.2022

2.    ГРАНТОВА СХЕМА ЗА ИКТ РЕШЕНИЯ И КИБЕРСИГУРНОСТ

 •  ПРЕДВИДЕНИ 30 600 000 ЛЕВА;
 • С ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА 100 %;
 • ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА СЪГЛАСНО ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК- ДО 30.06.2022

3.    ГРАНТОВА СХЕМА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ЗА КОМБИНИРАНЕ НА ВЕИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ СЪС СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЛОКАЛНО СЪХРАНЕНИЕ ДО 1 МЕГАВАТЧАСА

 • ПРЕДВИДЕНИ 200 000 000 ЛЕВА;
 • С ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА 50 %;
 • ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА СЪГЛАСНО ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК- ДО 30.09.2022

4.    ГРАНТОВА СХЕМА ПРЕХОД КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА (МСП И ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ СЕКТОР С „ПРЕРАБОТКА“ ПО НКИД : 2008)

 • ПРЕДВИДЕНИ 200 000 000 ЛЕВА;
 • С ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА 50 %;
 • ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА СЪГЛАСНО ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК- ДО 30.09.2022

ЗА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, УСЛУГИТЕ И ТЪРГОВИЯТА
1.ГРАНТОВА СХЕМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МСП И ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

 •  ПРЕДВИДЕНИ 235 200 000 ЛЕВА  (45% за големи; 35% за средни и 25% за микро и малки предприятия);
 • С ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА 50 %;
 • ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА СЪГЛАСНО ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК- ДО 30.09.2022

ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ:
5.    ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧА И ЕКОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ

 • ПРЕДВИДЕНИ 162 617 957 ЕВРО;
 • С ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА 50 %;
 • ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА СЪГЛАСНО ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК- ДО 30.09.2022

6.    ИНВЕСТИЦИИ В ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА И СЪХРАНЕНИЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

 • ПРЕДВИДЕНИ 7 669 378 ЕВРО;
 • С ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА 50 %;
 • ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА СЪГЛАСНО ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК- ДО 30.09.2022

7.    ИНВЕСТИЦИИ СВЪРЗАНИ С ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИ В ЗС

 •  ПРЕДВИДЕНИ 50 995 151 ЕВРО;
 • С ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА 50 %;
 • ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА СЪГЛАСНО ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК- ДО 31.12.2022

8.    МЯРКА 4.2„ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“

 • ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВИ И/ИЛИ МОДЕРНИЗИРАНЕ НА НАЛИЧНИТЕ МОЩНОСТИ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ, И/ИЛИ;
 • ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВИ ПРОДУКТИ, ПРОЦЕСИ И ТЕХНОЛОГИИ, И/ИЛИ;
 • НАМАЛЯВАНЕ НА СЕБЕСТОЙНОСТТА НА ПРОИЗВЕЖДАНАТА ПРОДУКЦИЯ, И/ИЛИ;
 • ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО С ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СУРОВИНИ, И/ИЛИ;
 • ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ ЕМИСИИ И ОТПАДЪЦИ, И/ИЛИ;
 • ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ПРЕДПРИЯТИЯТА, В ТОВА ЧИСЛО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЕИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ И/ИЛИ;
 • ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И ХИГИЕННИТЕ УСЛОВИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО И ТРУД, И/ИЛИ;
 • ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ И ТЯХНАТА ПРОСЛЕДЯЕМОСТ, И/ИЛИ;
 • ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БИОЛОГИЧНИ ХРАНИ ЧРЕЗ ПРЕРАБОТКА НА ПЪРВИЧНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ БИОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ, И/ИЛИ;
 • ИНВЕСТИЦИИ И ДЕЙНОСТИ, КОИТО ДОПРИНАСЯТ ЗА УСТОЙЧИВОТО И ЦИФРОВО ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ.

ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И С НАЦИОНАЛНИ СРЕДСТВА. ОБЩИЯТ РАЗМЕР НА СРЕДСТВАТА, КОИТО МОГАТ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВСИЧКИ ОДОБРЕНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЪЗЛИЗА НА
39 116 000,00 ЛВ.

НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ СМЕ ЗА ВЪПРОСИ, ИМАМЕ ГОТОВНОСТ С ПАРТНЬОРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ДА РАЗРАБОТИМ ВАШИТЕ ПРОЕКТИ, ВХОДИРАМЕ И УСПЕШНО ФИНАНСИРАМЕ.